Citi Prestige Lounge 2566 ห้องพักรับรอง สนามบิน

Citi Prestige Lounge 2566 ห้องพักรับรอง สนามบิน

Citi Prestige Lounge 2566 ห้องพักรับรอง สนามบิน

Citi Prestige Lounge

บริการห้องรับรองพิเศษ ด้วยบัตร Priority PassTM ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก

บริการห้องรับรองพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรหลักซิตี้ เพรสทีจ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,300 แห่ง ที่พร้อมให้บริการ อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างประเทศของท่าน

บริการต่างๆ สำหรับลูกค้าคนพิเศษ ไม่ว่าท่านเดินทางในชั้นใดหรือสายการบินใด

 • บัตร Priority Pass จะถูกจัดส่งให้กับสมาชิกบัตรฯ ภายใน 45 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
 • สิทธิประโยชน์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไข

 • สิทธิประโยชน์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ บัตร Priority Pass™ ให้ผู้อื่น และวันหมดอายุให้ยึดตามหน้าบัตรเท่านั้น
 • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกบัตร Priority PassTM ก่อนวันหมดอายุตามหน้าบัตร
 • บัตร Priority Pass™ ไม่ใช่บัตรเครดิต หรือใช้เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และไม่สามารถใชในการชาระหนี้ได้
 • การใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษ สมาชิกจะต้องแสดงบัตร Priority Pass™ ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น บัตรอื่นๆ รวมถึงบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ  ไม่สามารถใช้ทดแทนในการเข้าบริการที่ห้องพักรับรองพิเศษ ได้
 • ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ห้องพักรับรองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ในกรณีสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ผู้ถือบัตร Priority Pass™ นำผู้ติดตามเข้าใช้บริการในห้องพักรับรอง สมาชิกบัตรฯจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้ารับบริการของผู้ติดตาม โดยธนาคารจะทําการเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
 • สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ต้องแสดงบัตร Priority Pass™ ที่ยังไม่หมดอายุ ในการเข้าใช้ห้องพักรับรอง
 • ในกรณีที่บัตร Priority Pass™ สูญหาย/ชํารุด ทางธนาคารจะทําการจัดส่งบัตร ให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ภายใน 45 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากสมาชิกฯ
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อห้องพักรับรองพิเศษ ได้จาก www.prioritypass.com.
 • สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและข้อจํากัดของการใช้บริการและการเป็นสมาชิก Priority Pass™ ได้ที่ http://www.prioritypass.com/Conditions-of-use.cfm
 • การต่ออายุบัตร Priority Pass™ สําหรับสมาชิกบัตรเสริมนั้น ทางธนาคารจะจัดส่งบัตร Priority Pass™ ใบใหม่ไปยังที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีฯ เพียงสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริมมีสถานะบัญชีปกติ และสมาชิกบัตรเสริมมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ 300,000 บาทขึ้นไป ในรอบ 12 เดือน การคานวณยอดใช้จ่ายนั้น จะคํานวณจากยอดใช้จ่าย 12 เดือนล่าสุด ก่อนเดือนหมดอายุ ที่โชว์บนบัตร Priority Pass” ตัวอย่าง หากหน้าบัตร Priority Pass™ โชว์หมดอายุเดือนเมษายน 2566 ทางธนาคาร จะน่ายอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 มาคานวณในการต่ออายุบัตร Priority Pass™ ของสมาชิกบัตรเสริม และบัตรใหม่จะจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
 • ในกรณีที่สมาชิกบัตรหลักซิตี้ เพรสทีจ มีบัตรเสริมมากกว่า 1 ใบ การนับยอดใช้จ่าย 300,000 บาท นั้นจะถูกนํามาคํานวณเป็นยอดใช้จ่ายของแต่ละบัญชีบัตรเสริม ไม่สามารถน่ายอดใช้จ่ายของบัตรเสริมทุกบัญชีมารวมกันได้
 • ยอดใช้จ่าย ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • บัตร Priority Pass™ ที่สมาชิกฯ ได้รับจากบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ นั้นจะใช้ได้กับบริการห้องพักรับรองที่อยู่ในสนามบิน หลังจากผ่านด่านการตรวจหนังสือเดินทางเท่านั้น (Airside) ห้องพักรับรอง Co-Working Space ถือว่าเป็นห้องพักรับรอง Landside และไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมจากบัตร Priority Pass” ของบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
 • สาหรับการน้าผู้ติดตามเข้าใช้บริการห้องพักรับรองแต่ละแห่ง (Airside) และห้องพักรับรอง Co-Working Space (ทั้งเจ้าของบัตรและผู้ติดตาม) ที่ไม่ได้ผ่านด่านการตรวจหนังสือเดินทางนั้น (Landside) สมาชิกซิตี้ เพรสทีจ จะต้องชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งธนาคารจะทําการเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

About Admin ThaiSavings

ThaiSavings.com ไทยเซฟวิ่ง ค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยเงินฝาก และผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละธนาคาร https://www.thaisavings.com/

Leave a Comment