Showing 1 Result(s)
รายละเอียดบัตร Citi Premier ประกันการเดินทาง วงเงินและการคุ้มครอง

รายละเอียดบัตร Citi Premier ประกันการเดินทาง วงเงินและการคุ้มครอง

รายละเอียดบัตร Citi Premier ประกันการเดินทาง วงเงินและการคุ้มครอง สิทธิ์คุ้มครองการเดินทาง ประกันสินค้าเมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรฯ ซิตี้ และ ข้อจำกัดในการคุ้มครอง, เงื่อนไข รวมถึงค่าเสียหายส่วนแรกที่สมาชิกบัตรฯ ต้องรับผิดชอบ